Thứ Tư, 7 tháng 1, 2015


CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG
Thời gian học: 40 tiết (5 ngày)

1. Đối tượng:
Chỉ huy trưởng công trường xây dựng, đội trưởng xây dựng, cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật các doanh nghiệp xây dựng.
2. Nội dung chương trình:

TT
Nội dung
Số tiết
1
Cơ sở pháp lý của nhà thầu trong thi công công trình xây dựng:
Luật xây dựng và các văn bản hướng dẫn Luật xây dựng
04

2
Quản lý chất lượng công trình xây dựng
- Hệ thống quản lý chất lượng công trình của công trường
- Lấp quy trình cho từng công việc thi công xây dựng trên công trường
- Tự nghiệm thu cảu nhà thầu và lấy phiếu yêu cầu nghiệm thu
- Cập nhật và quản lý hồ sơ hoàn công công trình
04
3
Luật lao động và Hợp đồng lao động
- Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm cảu người sử dụng lao động
- Ký kết hợp đồng lao động
08
4
Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu trong việc tổ chức thực hiện hợp đồng thi công XDCT
- Đối với Hợp đồng tổng thầu
- Đối với Hợp đồng thi công xây dựng công trình riêng biệt
045
Tổ chức công trường xây dựng
04
6
 Quản lý tiến độ xây dựng công trình
- Quản lý lao động
- Quản lý máy móc thiết bị thi công
- Quản lý thời gian
047
Quản lý chi phí xây dựng công trình
- Quản lý khối lượng thi công xây dựng công trinh
- Quản lý định mức và giá xây dựng công trình
04
8
Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
- Các hình thức lựa chọn nhà thầu
- Yêu cầu đối với lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
- Điều kiện năng lực của nhà thầu
- Lựa chọn các nhà thầu trong hoạt động xây dựng
04
9
Quản lý an toàn lao động và quản lý môi trường trên công trường lao động
- Huấn luyện an toàn cho công nhân
- Lập biện pháp ATLĐ cho từng công việc
- Kiểm soát ATLĐ
- Lập và tổ chức thực hiện các phương án đảm bảo an toàn cho môi trường lao động trong công trường và môi trường cho khu vực đang thi công
04

Kiểm tra cuối khoá


Tổng cộng
40Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét