Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015


Nội dung chi tiết
(Chương và bài học)
Thời lượng

Ghi chú

Tổng số (giờ)

Trong đó

Lý thuyết
Thực hành
Kiểm tra

BÀI 1: MÔÛ ÑAÀU

011- Giôùi thieäu Autocad 2004
2- Caùc neùt chính cuûa Autocad 2004
3- Khôûi ñoäng Autocad 2004
4- Caáu truùc maøn hình ñoà hoïa
5- Caùc phím choïn
6- Thanh coâng cuï (Toolbar)
7- Ñieàu khieån caùc danh muïc (menu)
8 -Thanh traïng thaùi Snap, Grid, Orthor.

BÀI 2: CAÙC LEÄNH VEÀ TAÄP TIN

011-    Taïo baûn veõ môùi (New)
2-    Ghi baûn veõ thaønh File (Save, Saveas, Qsave)
3-    Môû baûn veõ coù saún (Open)
4-    Xuaát baûn veõ sang ñònh daïng khaùc (Export)
5-    Leänh Recorver
6-    Ñoùng baûn veõ (leänh Close)
7-    Thoaùt khoûi Autocad (Quit, Exit, End)
8-      Autocad Backup File.

BÀI 3: CAÙC LEÄNH THIEÁT LAÄP BAÛN VEÕ CÔ BAÛN

02
01


1-    Thieát laäp moâi tröôøng veõ (leänh Options)
2-    Bieán Savetime.

BÀI 4: NHAÄP TOÏA ÑOÄ VAØ CAÙC PHÖÔNG THÖÙC TRUY BAÉT ÑIEÅM, AUTOTRACK

01
01


1-    Caùc Heä toïa ñoä söû duïng trong Autocad, caùch nhaäp toïa ñoä ñieåm, dôøi vaø quay goác toïa ñoä (UCSicon, UCS)
2-    Caùc phöông phaùp nhaäp toïa ñoä ñieåm
3-    Truy baét ñieåm taïm truù (Object snap) vaø thöôøng truù (Osnap, Ddosnap)
4-    Hoäp thoaïi option trang Drafting
5-    Cheá ñoä Auto Track.

BÀI 5: CAÙC LEÄNH QUAN SAÙT MAØN HÌNH

01
01


1-    Leänh Zoom
2-    Leänh Pan
3-    Leänh Viewres.

BÀI 6: CAÙC LEÄNH VEÕ CÔ BAÛN

03
01


1.Line 2. Xline 3. Ray 4.Trace 5. Pline 6. Arc 7. Circle 8. Ellipse 9. Pline
10. Spline 11. Rectang 12. Polygon
13. Donut 14. Point  15. Divide
16. Measure 17.Ddptype 18. Solid

BÀI 7: CAÙC LEÄNH TRÔÏ GIUÙP

01
01


1-    Tra cöùu höôùng daãn (Leänh Help)
2-    Xoaù vaø phuïc hoài caùc ñoái töôïng (Leänh Erase, Oops)
3-    Huûy boû leänh vöøa thöïc hieän (Leänh Undo, U)
4-    Phuïc hoài Undo (Leänh Redo)
5-    Veõ laïi maøn hình (Leänh Redraw)
6-    Taùi taïo ñoái töôïng treân maøn hình (Leänh Regen).

BÀI 8: CAÙC PHÖÔNG PHAÙP CHOÏN LÖÏA ÑOÁI TÖÔÏNG VAØ CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH

02
01


1-    Caùc phöông phaùp löïa choïn ñoái töôïng
2-  Caùc leänh hieäu chænh
 1. Move 2. Copy 3. Rotate  4.Offset
 5. Mirror 6. Array 7. Fillet  8.  Chamfer 9. Scale 10. Stretch 11. Align 12.Lengthen  13.Trim 14. Extrim 
 15. Break  16.  Extend  17.  Explode.

BÀI 9: QUAÛN LYÙ ÑOÁI TÖÔÏNG THEO LÔÙP, ÑÖÔØNG NEÙT & MAØU

01
01


1-    Taïo vaø hieäu chænh lôùp theo hoäp thoaïi Layer Properties Manager
2-    Ñieàu khieån lôùp baèng Object Properties Toolbar
3-    Caùc leänh lieân quan ñeán daïng ñöôøng neùt vaø taïo ñöôøng neùt theo TCVN : Linetype; - Ltscale; - Celtscale
4-    Gaùn maøu cho ñoái töôïng
5-    Hieäu chænh caùc tính chaát cuûa ñoái töôïng
Matchprop – Chprop (Change;),Properties windows.

BÀI 10: VEÕ HÌNH CAÉT , MAËT CAÉT VAØ KÍ HIEÄU VAÄT LIEÄU

04
01


1.     Trình töï veõ maët caét baèng leänh Bhatch
2.     Söû duïng leänh Bhatch ñeå veõ maët caét lieân keát
3.     Söû duïng leänh Hatch ñeå veõ maët caét khoâng lieân keát
4. Hieäu chænh maët caét- Leänh Hatchedit
 - Properties palette
 - GRIPS

BÀI 11: GHI VAØ HIEÄU CHÆNH VAÊN BAÛN

01
01


1.Trình töï  nhaäp vaên baûn vaøo trong baûn veõ
2-    Taïo kieåu chöõ ( Text style )
3-    Nhaäp doøng chöõ vaøo baûn veõ  (Dtext)
4-    Nhaäp ñoaïn vaên baûn vaøo baûn veõ ( Mtext)
5-    Hieäu chænh vaên baûn (find;-Change; - Ddedit;-PropertiesWindows; - Mtprop).

BÀI 12: GHI KÍCH THÖÔÙC

02
01


1-    Caùc thaønh phaàn cuûa ñöôøng kích thöôùc
2- Trình töï taïo kieåu kích thöôùc  DIMENSION STYLE )
- HoäpthoaïiDIMENSIONSTYLE  MANAGER
-Taïo kieåu kích thöôùc môùi baèng hoäp thoaïi NEW DIMENSION STYLE (Leänh Ddim vaø Dimstyle )
3- Caùc leänh ghi kích thöôùc

BÀI 13:  BLOCK

01
01


1-    Taïo Block (Block, Block definition, -Block)
2-    Block vaø File (Insert, -Insert)- Cheøn
3-    Cheøn Block theo daõy (Minsert)
4-    Phaù vôõ Block (Explode, Xplode)
5-    Ghi Block thaønh File (Wblock)
6-    Taïo ñieåm chuaån khi cheøn File (Base)

BÀI 14: BLOCK COÙ THUOÄC TÍNH

01
01


1-Ñònh nghóa thuoäc tính cuûa Block baèng leänh ATTDEF
2-Hieäu chænh caùc ñònh nghóa thuoäc tính baèng leänh DDEDIT
3-Taïo caùc ñònh nghóa Block vôùi thuoäc tính baèng Block
4-Cheøn Block thuoäc tính
5-Kieåm tra söï hieån thò thuoäc tính cuûa Block
6-Hieäu chænh thuoäc tính cuûa Block
7-ÖÙng duïng taïo caùc Block thuoäc tính duøng trong baûn veõ kieán truùc , keát caáu.

BÀI 15: THAM KHAÛO NGOAØI (XREF)

01
01


1.Giôùi thieäu tham khaûo ngoaøi vaø caùc öùng duïng
2. Quaûn lyù Xref baèng hoäp thoaïi Xref Manager
3. Phaân bieät söï gioáng vaø khaùc nhau giöõa baûn veõ tham khaûo ngoaøi vaø baûn veõ cheøn
4. Gaén (Attach) vaø phuû (Overlay) baûn veõ tham khaûo ngoaøi vaøo caùc baûn veõ chính
5. Baûn veõ phuû khoâng theå cheøn loàng nhau(Nest)
6. Coù theå naïp laïi (Reload) gôõ boû(Unload) vaø taùch (Detach) baûn veõ tham khaûo ngoaøi
7. Coù theå raøng buoäc (Bind) baûn veõ tham khaûo ngoaøi vaø thöïc hieän leänh Xbind) ñeå raøng buoäc töøng ñoái töôïng coù teân rieâng leû
8. Môû Xref treân cöûa soå rieâng baèng leänh Xopen
9. Coù theå thöïc hieän leänh Xclip ñoái vôùi baûn veõ ngoaøi sao cho chæ moät phaàn cuûa Xref ñöôïc hieån thò
10. Söû duïng caùc bieán
11. Söû duïng ñöôøng daãn Xref(bieán Project Name) giöõ Logfile
12. Söûa ñoåi caùc tham khaûo trong baûn veõ chính

BÀI 16:  TAÏO BAÛN VEÕ MAÃU

01
01


1-Trình töï taïo baûn veõ maãu Kieán truùc – Keát caáu
2-    Taïo baûn veõ maãu töø baûn veõ saün coù
3-    Taïo baûn veõ môùi söû duïng file baûn veõ maãu
4-    Taïo Block khung teân.

BÀI 17: LAØM VIEÄC VÔÙI AUTOCAD DESIGNCENTER

01
01


1-Laøm vieäc vôùi caùc noäi dung baûn veõ
2-Quan saùt noäi dung vaø taûi noäi dung vaøo baûn veõ hieän haønh
3-Môû baûn veõ söû duïng AutoCAD Designcenter
4-Tìm kieám noäi dung
5-Theâm noäi dung vaøo trong baûn veõ
6-Löu giöõ vaø tìm laïi noäi dung thöôøng xuyeân söû duïng
7-Caùc file thö vieän veõ

BÀI 18: TIEÄN ÍCH EXPRESS VAØ COÂNG CUÏ TÍNH

01
01


A.   TIEÄN ÍCH EXPRESS
1.     Layer  2. Block  3. Text  4. Draw  5. Tools
B.   COÂNG CUÏ TÍNH
1.     Thoâng baùo toïa ñoä cuûa moät ñieåm(Leänh ID)
2.     Tính khoaûng caùch giöõa 2 ñieåm (Leänh Dist)
3.     Tính dieän tích hình veõ (Leänh Area)
4.     Leänh Cal

BÀI 19: TAÏO CAÙC KIEÅU KÍCH THÖÔÙC TRONG BAÛN VEÕ COÙ NHIEÀU TÆ LEÄ

02
01


1-Nhaéc laïi noäi dung caùc trang trong hoäp thoaïi New Dimension Style
2-Taïo caùc kieåu kích thöôùc khaùc nhau theo TCVN
3-Caùc bieán kích thöôùc nhaäp töø baøn phím

BÀI 20: TAÏO LAYOUT CHUAÅN BÒ IN - IN BAÛN VEÕ

01
01


1-Khaùi nieäm cô baûn khi in treân AutoCAD 2008
2-Taïo Layout chuaån bò in
3-Ñònh daïng caáu hình in
4- In treân AutoCAD 2008

BÀI 21: KHAI TRIỂN BẢN VẼ NHÀ
40

40


       A- PHAÀN KIEÁN TRUÙC

       B- PHAÀN KEÁT CAÁU

       C- PHAÀN ĐIỆN

       D- PHAÀN CẤP -THOÁT NƯỚC

Kiểm tra cuối môn

3


3

TỔNG SỐ

90
29
58
3


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét